Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de www.festivalcoordenades.com, titularitat de la societat PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS S.L. (en endavant, PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS)  el domicili social de la qual es troba al carrer Penya Bisbalenca, 64 de La Bisbal d’Emporda, 17100 (Girona) i el CIF de la qual és B55315170, i correu electrònic de contacte quatreventsemporda@gmail.com. Constituïda per temps indefinit en virtut d’escriptura pública i inscrita en el Registre Mercantil de La Girona el 16 de febrer de 2018. PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS S.L. i FESTIVAL COORDENADES són marques registrades de Promoció d’esdeveniments Quatrevents S.L., així com el domini www.festivalcoordenades.com

  1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1. Les presents Condicions Generals (“Condicions Generals”) regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini “festivalcoordenades.com” (el “Lloc Web”), així com les responsabilitats derivades de la utilització de seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els texts, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial).

1.2. S’entendrà que l’accés o la mera utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les Condicions Generals que PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS tingui publicades en cada moment en què accedeixi al Lloc Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes Condicions Generals. En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades al Lloc Web.

1.3. Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús del Lloc Web, però independentment de les mateixes, PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS podrà establir unes Condicions Particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc Web. Així mateix, a través del Lloc Web, PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS podrà habilitar a terceres entitats que publicitin o prestin|deixin els seus serveis. En aquests casos, PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QIATREVENTS no serà responsable d’establir les Condicions Generals i Particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

1.4. Abans d’utilitzar i/o contractar els esmentats serveis específics deixats per PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS, l’Usuari haurà de llegir atentament les corresponents Condicions Particulars creades, en el seu cas, a tal efecte per PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS. La utilització i/o la contractació dels esmentats serveis específics, implica l’acceptació de les Condicions Particulars que els regulin en la versió publicada per PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS en el moment en què es produeixi l’esmentada utilització i/o contractació.

  1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS és titular de tots els drets d’explotació de propietat intel•lectual i industrial del Lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel•lectual, industrial i d’imatge sobre dels continguts disponibles a través del mateix.

2.2. En cap cas no s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels esmentats drets per part de PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS.

2.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor (“copyright”) i qualsevol altres dades d’identificació dels drets de PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació i/o d’identificació que poguessin contenir-se en els continguts.

2.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius|arxivaments, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol manera la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS o, en el seu cas, del titular dels drets que correspongui.

  1. ACCÉS

L’accés al Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït, no obstant això, PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS es reserva conforme a la legislació vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees de la pàgina web, així mateix, alguns dels serveis o continguts oferts per PROMOCIÓ D’ESDEVENIMENTS QUATREVENTS o tercers a través del Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, en el cas de les quals es posaran en la seva disposició de forma clara.